Форми для подання запиту

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації

письмово: Міністерство енергетики України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

по телефону для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи: (044) 594-66-05;

по телефону/факсом для юридичних осіб: (044) 594-66-05.

Подання громадянами запитів в усній формі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 30, Міністерство енергетики України.

Пошта для звернень громадян: [email protected]

Форма запиту на інформацію та порядок її подання:

ЗАВАНТАЖИТИ
ФАЙЛ
ПЕРЕЙТИ ДО
ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ

 

Основні положення

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», якою затверджено приблизну форму запиту на інформацію і приблизний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Порядок 
оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає відділу роботи зі звернення громадян та доступу до публічної інформації або яка розміщена на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Запит на інформацію може бути подано через Управління документообігу та контролю Міненерго України ([email protected]).

У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє працівник відділу роботи зі звернення громадян та доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

1.  Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30;

на електронну адресу [email protected]

по факсу (044) 594-66-05;

по телефону (044) 594-66-05.

2.  Запит може бути поданий безпосередньо у відділ роботи із зверненням громадян та доступу до публічної інформації Громадської приймальні міністерства (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,4), крім вихідних та святкових днів.

3.  У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4.  Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

5.  У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6.  У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше   п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7.  Інформація на запит надається безоплатно.

8.  У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9.  У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 приміток;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначені:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дата (за умови подання письмового запиту).